Política de Privacidade e Aviso Legal

Fernando Martínez Abella , en adiante o Titular, infórmache sobre a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios que poidan ser solicitados pola navegación a través do sitio web fernandomartinezabella.udc.gal.

Neste sentido, Fernando Martínez Abella garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e de Garantía de Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas ( RGPD).

O uso de sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade así como as condicións incluídas no Aviso Legal.

O responsable dos datos é o Titular: Fernando Martínez Abella , NIF 35046301-M, con dirección E.T.S. de enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos, Campus de Elviña, A Coruña. Correo fernando.martinez.abella@udc.es

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos teus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios:

  • Principio de legalidade, lealdade e transparencia: O Titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento dos teus datos persoais que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os que che informará previamente con absoluta transparencia.
  • Principio de minimización de datos: O Titular solicitarache só os datos estritamente necesarios para o fin ou os fins que os solicita.
  • Principio de limitación do prazo de conservación: Os datos manteranse durante o tempo estritamente necesario para o fin ou os fins do tratamento. O Titular informarache do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade.
  • Principio de integridade e confidencialidade: Os teus datos serán tratados de tal maneira que a súa seguridade, confidencialidade e integridade estea garantida. Debes saber que o Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegar pola web non é necesario que facilites ningún dato persoal. No único caso nos que si proporcionas os teus datos persoais sería se envías un correo electrónico.

Os teus dereitos

O titular infórmache que sobre os teus datos persoais tes dereito a: solicitar o acceso aos datos almacenados, solicitar unha rectificación ou a cancelación, solicitar a limitación do seu tratamento e opoñerche ao tratamento.

O exercicio destes dereitos é persoal e por tanto debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que significa que calquera usuario que facilitase os seus datos nalgún momento pode dirixirse ao Titular e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como os obtivo, solicitar a rectificación dos mesmos, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación deses datos nos ficheiros do Titular. Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición tes que enviar un correo electrónico a fernando.martinez.abella@udc.es xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

Tes dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideras que o tratamento de datos persoais que che conciernen infrinxe o Regulamento.

Aviso Legal

O uso ou visita deste sitio web implica a aceptación por parte do usuario, visitante ou estudante (en diante usuario), das condicións de uso que se detallan a continuación, así que lle rogamos que lea atentamente a seguinte información antes de facer uso deste sitio web. Se non acepta os seguintes termos e condicións, rogámoslle que se absteña de utilizar este sitio web e o seu contido.

Obxectivo da web:

Esta web foi deseñada para informa a comunidade universitaria e o público en xeral a información relativa a presentación da candidatura o rectorado Univesidade da Coruña de Fernando Martínez Abella.

Os contidos aloxados na web débense considerar considerados como informativos.

A páxina contén ligazóns a outras páxinas, o titular non se fai responsable da información que se poida atopar nas devanditas páxinas.

Autorizacións ao usuario:

Queda prohibida a utilización dos contidos aloxados na web sen o consentimento expreso do Titular.

Responsabilidades do usuario:

É responsabilidade exclusiva do usuario tanto o acceso a esta web como o uso que poida facerse dela. O Titular non responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puidesen derivarse deste acceso ou uso da información.

Modificación de datos, contidos ou condicións:

O titular resérvase o dereito para modificar en calquera momento e sen previo aviso o deseño, presentación e/ou configuración da web, así como os contidos. Tamén reservase o dereito de modificar as condicións requiridas para utilizar os mesmos.

A entidade pode revisar estas condicións en calquera momento mediante a actualización desta publicación.