Propostas

O impulso renovado para a nosa universidade materialízase nas seguintes propostas:

 • Potenciar a dotación de becas propias
 • Defensa ante a CRUE e o ministerio dunha política de becas que non dependa do rendemento académico
 • Estudar unha pauta de horarios que evite la conxestión nos transportes públicos
 • Mellora das instalacións dos centros para a vida diaria: espazos dotados para comer, máquinas con produtos saudables,…
 • Servizo de asistencia psicolóxica para os estudantes
 • Potenciar a vida nos campus: cultura, deporte, debate,…
 • Aulas de estudo 24 horas nos campus. Non todos teñen fácil estudar…
 • Impulsar a creación dunha residencia pública de estudantes en Ferrol

 • Progresiva equiparación salarial con postos equivalentes das outras universidades do SUG, vía complementos específicos
 • Consensuar a actualización da RPT, optimizando postos e funcións e evitando os contratos 3+3 e os controladores
 • Reactivar o concurso de traslado dos postos informáticos
 • Manter a promoción interna, de tipo vertical, e estudar a promoción interna horizontal ao estilo de outras administracións, como a Xunta ou o SERGAS
 • Estudar a redución de xornada a 35 horas semanais
 • Selección do/a Xerente/a con preferencia entre o PAS da Universidade
 • Optimizar os procesos de xestión vinculados aos seus quefaceres docentes e investigadores
 • Manter e potenciar a política de promoción do profesorado, así como a garantía de continuidade dos profesores vinculados mediante contrato administrativo o laboral
 • Promover unha unidade de traducións científicas para aumentar a produción científica dos profesores
 • Colaboración entre os grupos de investigación para alcanzar a masa crítica precisa para solicitar un proxecto competitivo
 • Facilitar a mobilidade dos profesores cara Europa e Latinoamérica ao obxecto de tecer redes sólidas que cristalicen en solicitudes de proxectos ou en convenios de incorporación de novos estudantes
 • Regulación dos Campus Sustentable e Innova
 • Potenciar a divulgación como novo eixe da avaliación da produción científica. Cada vicerreitorado terá unha unidade de divulgación coordinada polo vicerreitorado de investigación
 • Impulso da actividade de transferencia da UDC cara empresas e institucións
 • Desenvolvemento dunha política efectiva de mantemento, reparación e calibración de equipos científicos
 • Impulso da creación de entidades de apoio e mecenado, sen ánimo de lucro, cara os diferentes centros ou agrupacións de centros da UDC
 • A UDC cre na UDC: aproveitamento das patentes e coñecementos da UDC para que revertan nas obras, melloras e accións da UDC
 • Cidade das TIC: definición da especialización, precisa para asegurar o seu éxito
 • Converter en singulares os centros de investigación CICA e CITEEC
 • Cooperación cos centros para impulsar os graos e mestrados actuais. Revitalizar as campañas de atracción de estudantes
 • Colaboración cos centros e as agrupacións de centros para impulsar aqueles estudos nos que se demostre una fortaleza indiscutible
 • Negociar coa Xunta, USC e UVigo o desenvolvemento do mapa de titulacións, colaborando cando sexa de interese poñer en marcha estudos interuniversitarios
 • Difundir as propostas sobre os estudos a impartir. Toda a universidade debe saber que se pretende e que implicacións ten
 • Impulsar o compromiso dos estudos dende a perspectiva dos 17 Obxectivos do Desenvolvemento Sostible
 • Potenciación do desenrolo da cultura da igualdade, impulsando o CEXEF, REDE e a OIX
 • Impulsar a participación de estudantes, profesores e PAS en todos os órganos de goberno, evitando que queden postos sen cubrir en calquera estamento
 • Facer da UDC un espazo de debate permanente, non de propaganda. Loita activa contra as pseudociencias
 • Potenciar a cooperación, fomentando o desenrolo de TFG e TFM sobre proxectos cooperativos
 • Saúde laboral:
  • Estudo exhaustivo e público dos niveis de radon e medidas correctivas
  • Converter a UDC en pioneira da Seguridade e Saúde para todos os colectivos
  • Integrar ao servizo de prevención de riscos nos procesos de compra de material e equipos
 • Mellorar o financiamento na próxima negociación do convenio coa Xunta
 • Dar valor aos indicadores da UDC con maior proxección
 • Aumentar os ingresos por contratos e transferencias, mellorando ademais a xestión dos recursos de investigación. A UDC debe ser o socio preferente da innovación galega
 • Atracción de novos estudantes. Latinoamérica debe ser un obxectivo preferente
 • Análise dos ránkings nacionais e internacionais e maior impulso para mellorar a posición da UDC
 • Establecemento de alianzas con universidades latinoamericanas para atraer novos estudantes e fomentar o intercambio de profesores
 • Potenciación da ORI